Algemene voorwaarden
 

Algemene Voorwaarden Bink Breiwerk


1 Algemeen, begripsbepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Bink en alle overeenkomsten die via deze website worden gesloten met Bink.
1.2 ‘Bink’ heeft betrekking op Bink Breiwerk, gevestigd aan de Sweerts de Landasstraat 95, 6814 DD in Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09054824 0000.
1.3 ‘De klant’ heeft in deze algemene voorwaarden betrekking op degene die via de website bestellingen plaatst, welke bestelling door het verzenden van een email naar het opgegeven emailadres door Bink wordt bevestigd.
1.4 Door het online bestellen van artikelen accepteert de klant deze algemene voorwaarden.
1.5 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 
2 Inhoud
2.1 Het ontwerp van de website en alle inhoud, waaronder de software en HTML code, teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto’s, videos, geluid en ander materiaal is beschermd door Nederlands auteursrecht en ander Nederlands en internationaal recht.
2.2 Iedere vorm van kopiëren, wijzigen, verspreiden, overhevelen, tentoonstellen of anderszins gebruiken van de Inhoud van de website waarvoor Bink geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven is verboden.
2.3 De inhoud van de webshop is daar geplaatst voor haar huidige en toekomstige klanten en dient uitsluitend gebruikt te worden voor het bestellen van artikelen op de webshop. Dit gebruiksrecht is aan de volgende beperkingen onderhevig: (a) er mag niets gekopieerd, nagemaakt, gepubliceerd, overgeheveld, verspreid, tentoongesteld, geplaatst, gewijzigd, afgeleid, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd worden van de website, de volledige Inhoud of hieraan gerelateerde software; (b) de website mag niet bezocht of gebruikt worden voor concurrerende of commerciŃ‘le doeleinden, van welke aard dan ook en (c) het kopiëren van Inhoud van de website mag niet worden toegestaan.
2.4 Iedere vorm van (door)linken van of naar de website of enige vorm van gebruik van de inhoud hiervan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Bink.
2.5 Bink is gerechtigd dit beperkte gebruiksrecht, op welke grond dan ook, te allen tijde in te trekken of te wijzigen.
 
3 Merknaam, handelsnaam en intellectueel eigendom
3.1 Het zonder uitdrukkelijke en schriftelijke vooraf gegeven toestemming gebruiken van Bink haar (merk)naam, handelsnaam en logo is ten strengste verboden.
3.2 De intellectuele (eigendoms)rechten ten aanzien van de door Bink ontworpen producten berusten exclusief bij Bink.
3.3 Bink is een gedeponeerde, beschermde merknaam. Bink zal haar rechten met betrekking tot haar merknaam, handelsnaam, logo en intellectuele eigendomsrechten ten volste beschermen.
 
4 Gebruik van de site voor bestellingen
4.1 De bezoeker van de site kan een bestelling plaatsen door alle gewenste artikelen in de winkelmand te plaatsen, naar de kassa te gaan en voor de bestelling te betalen.
4.2 Bink stuurt per e-mail een bevestiging van de bestelling.
4.3 Pas nadat Bink de betaling heeft ontvangen is sprake van een geldige overeenkomst.
4.4 De bezoeker/gebruiker van de site is zelf verantwoordelijk voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en leveren van de bestelling correct, volledig en actueel zijn.
4.5 Bink is altijd gerechtigd om gemotiveerd een bestelling te weigeren. In dit geval zal Bink het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.
 
5 Prijzen
5.1 De prijzen zoals vermeld op de website zijn in Euros (€), en inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet in de prijs begrepen.
5.2 Alle eventuele invoerrechten en belastingheffingen zijn voor degene die het artikel bestelt.
5.3 Prijzen kunnen aan verandering onderhevig zijn , maar deze veranderingen zullen geen invloed hebben op het te betalen/reeds betaalde bedrag van een bestelling die door Bink is bevestigd per e-mail.
5.4 Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, omschrijvingen etc. met de grootst mogelijke zorg op de website is geplaatst, kan Bink de nauwkeurigheid hiervan niet garanderen. Hierdoor is Bink niet verplicht een bestelling te verzenden die geplaatst is op basis van onjuiste of onvolledige informatie.
 
6 Betaling
6.1 Elke bestelling wordt pas verzonden nadat Bink de betaling heeft ontvangen.
6.2 Betalen kan op de volgende manier: Door middel van een bank-overschrijving, of online met iDEAL (alleen voor Nederland);
6.3 Bink stuurt per e-mail een bevestiging als de betaling ontvangen is.
 
7 Levering
7.1 Bink zal zich volledig inspannen om alle bestelde artikelen binnen de op de website genoemde periode af te leveren. Hiervoor is Bink echter afhankelijk van de door haar gebruikte bezorg- en koeriersdiensten. Vandaar dat de afleveringsperioden vermeld op de website slechts een indicatie zijn. Bink kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het overschrijden van een dergelijke periode en is nooit verplicht enige vorm van (gevolg)schade te vergoeden.
7.2 Zodra de bestelling is verzonden, wordt de klant hiervan per e-mail een bevestiging gestuurd.
7.3 Het risico van de artikelen gaat bij levering over op de geadresseerde.
7.4 Bij levering is de klant verplicht de inhoud van het pakket binnen 7 werkdagen na levering op eventuele tekorten of onvolkomenheden te controleren. In geval van geconstateerde gebreken of onvolkomenheden dient binnen deze 7 werkdagen Bink hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht.
 
8 Ruilen
8.1 Alle artikelen die online bij Bink zijn gekocht kunnen worden geruild door dit binnen 7 werkdagen na levering door te geven. Dit kan per e-mail of telefonisch waarbij de reden van het ruilen en het bestelnummer vermeld dienen te worden.
8.2 Het doorgeven van de wens te ruilen heeft automatisch tot gevolg dat de overeenkomst tussen Bink en de klant word ontbonden. Dit verplicht om alle artikelen in de originele verpakking binnen 5 dagen na het doorgeven van het ruilen naar Bink terug te sturen.
8.3 De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant, tenzij Bink onjuiste artikelen heeft geleverd.
8.4 Teruggestuurde artikelen dienen vergezeld te zijn van de originele factuur. Bink accepteert geen teruggestuurde artikelen zonder factuur .
8.5 Alle correct teruggestuurde artikelen zullen gratis omgeruild worden of resulteren in het binnen 14 dagen door Bink terugbetalen van het volledig betaalde aankoopbedrag. Terugbetaling vindt plaats door storting op de bankrekening van de klant.
8.6 Teruggestuurde artikelen moeten in een nieuwe, ongebruikte en ongedragen staat verkeren met alle originele aangehechte labels en kaartjes. Nieuw en ongebruikt betekent dat er in het gehele artikel of de labels geen vlekken of gaten zitten. Passen mag natuurlijk wel.
8.7 Indien de artikelen niet in de perfecte staat verkeren waarin deze door Bink zijn verstuurd, zullen de artikelen geretourneerd worden naar de klant en zal de overeenkomst tussen Bink niet worden ontbonden.
8.8 Bink vergoedt geen invoerrechten en/of belastingheffingen voor zendingen naar landen buiten de Europese Unie.
8.9 Artikelen die niet via de website van Bink zijn gekocht kunnen niet op deze manier geruild worden.
 
9 Privacy
9.1 Bink respecteert de privacy van de klant. De informatie die de klant achterlaat op de website zal uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering en verzending van de bestelling en om de klant op de hoogte te houden van Bink.
9.2 Bink zal nooit persoonlijke informatie van de klant aan derden verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Bink verplicht is (vertrouwelijke) informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Bink zich niet kan beroepen op een recht van verschoning. In dat geval is Bink niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding of schadeloosstelling.
 
10 Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van Bink tegenover haar klanten is beperkt tot het volledig betaalde aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten. Bink is nooit aansprakelijk voor gederfde winst of goodwill of enige andere vorm van gevolgschade.
 
11 Overmacht
11.1 Bink is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bink geen invloed kan uitoefenen.
11.3  Tijdens de duur van de overmachtsituatie worden de verplichtingen van Bink opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.4 Onder overmacht worden ook verstaan die situaties waarbij onjuiste of onvolledige gegevens aan Bink zijn verstrekt. In dat geval is TrixenRees niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bink kenbaar behoorde te zijn.
 
Bedrijfsinformatie
Bink Breiwerk is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09054824 0000
BTW-nummer: NL064366224B01